Aktuality z naší obce

Prodej kuřic

STATEK BOR ZEOS spol. s r.o.

V AREÁLU STATKU STRÁŇ

PRODEJNÍ DOBA: čtvrtek  28.4.2022  08.00 - 15.00 hod.

                              pátek    29.4.2022   08.00 - 15.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ ZŠ A ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

ZŠ A MŠ REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV

vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ ZŠ

 V Otovicích

v úterý 22. 3. 2022 od 15 do 17:00 hodin.

V Sadově

ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 15 do 17:00 hodin.


ZŠ A MŠ REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV

vás srdečně zve na

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ

V Otovicích

v úterý 5. 4. 2022 od 15 do 17:00 hodin

 V Sadově

ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 15 do 17:00 hodin


Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov, Sadov čp. 32, 362 61,

Otovice, Děpoltovická čp. 71, 360 01

Mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Mobilní svoz   velkoobjemového odpadu

Sobota 21. května 2022

 

Svoz velkoobjemového odpadu (např. nábytek, matrace, hadry, apod.) bude probíhat po jednotlivých domech pro občany všech částí obce. Občané, kteří mají zájem o odvoz, si svůj odpad připraví nejpozději do 9.00 hodin před svůj dům a firmě Marius Pedersen a.s. ho osobně předají.

Do tohoto svozu nepatří kovový odpad, autodíly, nebezpečný odpad a stavební suť. Tento odpad firma Marius Pedersen a. s. neodveze. Svoz velkoobjemového odpadu budou zajišťovat dvě auta. Svoz bude zahájen v 9.00 hodin.

--------------------------------------------------------------------------------------------

NEBEZBEČNÝ ODPAD: 20.5.2022: 7:00 – 15:00, 21.5.2022: 7:00 – 12:00

Po předložení občanského průkazu je možné předat následující nebezpečné odpady na sběrné místo, které se nachází v budově bývalé hasičské zbrojnice v Sadově: autobaterie, staré barvy, lepidla, oleje, olejové filtry, spotř. chemii, postřiky, pneumatiky z osobního automobilu bez disku (max. 4 ks). Nebezpečný odpad je možné předat pouze v uvedené dny a hodiny. Informace - Sběrné místo - 723 034 487

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysloužilé elektrospotřebiče a osvětlovací tělesa (televize, spotřební elektro, pračky, lednice, počítače, monitory, zářivky, apod.) je možné odevzdat na sběrné místo v průběhu celého roku.

Provozní doba: pondělí 7.00 – 9.00             14.00 – 15.00

Mimo otevírací dobu je odevzdání a odvoz elektrospotřebičů možné domluvit individuálně na tel. Sběrné místo - 723 034 487

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Stavební práce v Karlových Varech - rekonstrukce zastávky Tržnice, okolních prostor a komunikací

Sdělení MMKV

„Od 16. února se na tržnici vrací stavební ruch. Oprava centrální přestupní stanice městské hromadné dopravy a přilehlých ploch bude dokončena v květnu. 

Práce začnou na centrální autobusové zastávce Tržnice a jejím přístřešku. Během prováděných oprav budou v obou směrech zřízeny zastávky MHD na Varšavské ulici v úseku mezi komunikacemi Zeyerova a Jugoslávská. Ve spodní části komunikace Varšavská – v úseku od Bulharské po Horovu – budou zastávky příměstské dopravy. 

Od 16. února bude průjezd kolem dočasných zastávek povolen pouze vozidlům dopravního podniku. Ostatním vozidlům přijíždějícím od nábřeží Osvobození je umožněno pouze odbočení do ulice Jugoslávská, vozidla přijíždějící od světelné křižovatky na komunikaci Horova u Tržnice mohou pouze odbočit směrem k parkovišti u prodejny Albert a dále do ulice Varšavská směrem k Becherplatzu. V ulici T.G. Masaryka ve směru od Bechertplazu k prodejně knih v Zeyerově ulici bude umožněn obousměrný provoz. Ulice Zeyerova bude na dolním konci uzavřena, vjíždět a vyjíždět se bude pouze ulicí T. G. Masaryka. 

Provoz na průjezdním úseku komunikace Horova od bistra Pupík po světelnou křižovatku na komunikaci Horova bude po dobu provádění prací uzavřen. 

Krátký úsek Varšavské ulice mezi Jugoslávskou a Bulharskou bude v březnu opravován po polovinách, v zúžení bude doprava dočasně řízena semafory. Držitelům parkovacích karet pro lokalitu Jugoslávská, Bulharská, Varšavská a Horova bude umožněno bezplatné parkování na jinak zpoplatněném parkovišti se závorou na nábřeží Jana Palacha pod Bezručovou ulicí. 

Děkujeme cestujícím i veřejnosti za pochopení a strpení dočasných omezení, jejich přínosem bude mimo jiné nová centrální stanice MHD bez zvlněných a propadlých komunikací.

Žádáme cestující, aby dbali zvýšené opatrnosti při přecházení vozovky a pohybovali se pouze po vyznačených přechodech pro chodce a přechodových místech.“

Přiložené soubory

Daň z nemovitých věcí – informace k průběhu výběru daňových přiznání na dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022 běží zákonem stanovená lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022. Pro vyměření daně z nemovitých věcí je rozhodný stav k 1. lednu příslušného kalendářního roku. Povinnost podat daňové přiznání se týká těch vlastníků nemovitých věcí, u kterých došlo ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. ke změně výměry nebo druhu pozemku, k nově zapsané budově, koupi či prodeji nemovité věci apod.). Poukazujeme přitom na zákonnou okolnost na této dani, že pokud poplatník ve stanovené lhůtě daňové přiznání nestihne podat, nebude ze strany správce daně sankcionován (nebude-li k tomu vysloveně úředně vyzván), neboť mu nevzniká povinnost uhradit pokutu za pozdní podání (ustanovení § 15a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů).


Z důvodu zajištění zdravotní bezpečnosti daňových poplatníků a úředních osob v době nepříznivé epidemiologické situace v tomto exponovaném období žádáme poplatníky, aby minimalizovali osobní návštěvu úřadu pro své potřeby související s podáním daňového přiznání a přednostně využili možnosti telefonické konzultace. Na jednotlivých pracovištích Finančního úřadu pro Karlovarský kraj byly zřízeny telefonní informační linky, na které se mohou poplatníci obrátit s dotazem, žádostí o informace či pomoc s vyplňováním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Jejich seznam zasíláme v příloze a bude rovněž zveřejněn na stránkách finanční správy a budovách našeho úřadu.


Daňové přiznání je také možné podat elektronicky přihlášením do Online finančního úřadu na portálu Moje daně www.mojedane.cz, kde jsou k dispozici potřebné formuláře v elektronické formě. Při jejich vyplnění, po zadání základních údajů o přiznávaných pozemcích, stavbách nebo jednotkách, aplikace automaticky doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně (sazby daně, průměrné ceny za 1 m2 pozemků zemědělské půdy, koeficienty atd.), daň vypočte a formálně zkontroluje. Daňové přiznání je pak možné vytisknout, podepsat a doručit místně příslušnému finančnímu úřadu. Odeslání lze také realizovat přímo z aplikace s dodatečným doručením systémem generovaného a poplatníkem pouze podepsaného potvrzení (do 5 dní). Pokud jste již poplatníkem daně z nemovitých věcí, můžete získat údaje z posledního přiznání pro předvyplnění přihlášením do daňové informační schránky (DIS+).


V současné době není vyhlášeno žádné omezení úřední doby finančních úřadů. I v případě územních pracovišť v režimu 2+2, tj. v místě Územního pracoviště v Aši, v Kraslicích, v Mariánských Lázních a v Ostrově, bude během úředních dnů zajištěn plný provoz podatelen.


Na všech územních pracovištích jsou zároveň po převážnou část každého pracovního dne pro vlastní podání daňového přiznání umístěny veřejně přístupné sběrné boxy (poštovní schránky), kam mohou poplatníci vhodit vyplněné daňové přiznání s uvedením telefonního a e-mailového kontaktu pro možnost zpětného kontaktu ze strany správce daně. Stejně tak je možné do boxu vložit i jen neformální požadavek na telefonickou konzultaci s uvedením nacionálií a kontaktů.


Daň z nemovitých věcí je splatná k 31. 5. 2022. Připomínáme, že od roku 2016 existuje možnost placení daně prostřednictvím SIPO (přímé inkaso daně prostřednictvím České pošty s. p.). Tuto možnost lze využít za předpokladu, že poplatník u místně příslušného finančního úřadu podá Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého má být daň prostřednictvím SIPO placena, a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí.


Pro úplnost ještě upozorňujeme na službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Podmínkou je podání vyplněného tiskopisu Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem v termínu do 15. března zdaňovacího období u místně příslušného finančního úřadu. Zároveň poplatníci, kteří podávají daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022, mohou o službu zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu požádat rovnou vyplněním příslušného řádku na inovovaném formuláři daňového přiznání.


Veškeré informace k problematice daně z nemovitých věcí a související tiskopisy jsou veřejnosti dostupné na internetových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz.

Přiložené soubory

Karlovarský kraj - logo Živý kraj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
© 2023 Obec Sadov