Aktuality z naší obce

Očkování psů

8.5.2021 proběhne pravidelné očkování pejsků v obcích Podlesí, Sadov, Lesov, Bor a Stráň

Podlesí 13.45

Sadov - škola 14.00

Sadov - u obchodu 14.30

Lesov 15.00

Bor - u obchodu 17.00

Stráň 17.30

Očkování provádí MVDr. Miroslav Ludík

Sčítání 2021

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

 

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Čištění řeky ohře

Čištění řeky ohře - vodácký kemp Hubertus a okolí.

Sraz dobrovolníků v sobotu 17.4.202 v 8.45 u hasičské zbrojnice v Boru. Odjezd v 9.00 na místo čištění. Občerstvení a ochranné pomůcky zajištěny.

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2021/2022

Informace na stránkách školy www.skolaplnapohody.cz

 

Plánovaný počet přijímaných žáků do 1. ročníku základní školy na pracovištích Sadov a Otovice je 15+15 žáků.

 


 1. zápis k základnímu vzdělávání se letos týká dětí, které se narodily v období od 1.9.2014 do 31.8.2015, případně starších s odkladem školní docházky
 2. z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhne zápis elektronicky a bez přítomnosti dětí v době od 1. dubna do 20. dubna 2021
 3. zapsání dítěte je povinné i v případě, že dítě (občan ČR) dlouhodobě pobývá v zahraničí
 4. školní docházka, a tedy i zápis jsou povinné nejen pro občany ČR, ale také pro občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů (dále jsou povinné pro cizince mimo EU, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany)
 5. průběh zápisu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád)
 6. není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


pokyny k zapsání dítěte:


 • od 1. do 20. dubna 2021 si stáhnete přiložený formulář „žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“ a vyplníte požadované údaje (formulář bude možno stáhnout od 1. dubna 2021)
 • nejpozději do 20. dubna 2021 dodáte do školy žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání jedním z níže uvedených způsobů:

 • vytištěnou a podepsanou žádost vhodíte do schránky na dveřích do základní školy Otovice, Děpoltovická 71
 • vytištěnou a podepsanou žádost zašlete poštou na adresu školy: Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov, Otovice, Děpoltovická 71, 362 32 Otovice
 • žádost podepsanou elektronickým podpisem pošlete e-mailem na adresu zapis@skola-kvvenkov.cz,   
 • žádost podepsanou elektronickým podpisem pošlete do školy přes datovou schránku
 • pokud nemáte k dispozici tiskárnu a ani elektronický podpis, telefonicky se domluvte s paní sekretářkou (tel.353567165) na termínu návštěvy školy - žádost vám bude vytištěna a předána k podpisu

 


 • pro vyřízení žádostí je nutné mít e-mailovou schránku
 • zákonní zástupci dětí, kteří nemají přístup na internet, kontaktují co nejdříve telefonicky zástupce ředitele školy (tel. 777101081)

 


 1. každému zapsanému dítěti bude přiřazeno registrační číslo, které vám bude zasláno v SMS - toto číslo slouží k identifikaci žadatelů v seznamu přijatých a nepřijatých dětí na webu školy a dveřích do školy (výsledek zápisu vám bude současně zaslán e-mailem)

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy jsou:

1. přednostní právo na přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v jeho spádové škole, tj. ve škole ve školském obvodu, v němž má trvalý pobyt

2. dítě po odkladu školní docházky v jeho spádové škole

3. nespádové děti, které navštěvovaly mateřskou školu v dané základní škole

4. v případě, že ani po uplatnění kritérií, která nejsou v rozporu se školským či antidiskriminačním zákonem a jsou legitimní, ředitel nebude moci rozhodnout, bude využito transparentního losování.

 

Formulář  „žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“

aktivní až od 1.4.2021

 

                                                                            

 

Odklad povinné školní docházky


 1. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. (obě doporučení je možné odevzdat dodatečně). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 


 1. pokyny k vyřízení žádosti odklad:

 •  
 • od 1. do 20. dubna 2021 je nutné zapsat dítě do školy k povinné školní docházce 
 • nejpozději do 20. dubna 2021 dodáte do školy „žádost o odklad povinné školní docházky“ (ke stažení pod textem) jedním z níže uvedených způsobů:

 •  
 • vytištěnou a podepsanou žádost o odklad vhodíte do schránky na dveřích do základní školy Otovice, Děpoltovická 71
 •  
 • vytištěnou a podepsanou žádost o odklad zašlete poštou na adresu školy Otovice, Děpoltovická 71, 362 32 Otovice
 •  
 • žádost o odklad podepsanou elektronickým podpisem pošlete e-mailem na adresu zapis@skola-kvvenkov.cz,  
 •  
 • žádost o odklad podepsanou elektronickým podpisem pošlete do školy přes datovou schránku
 •  
 • pokud nemáte k dispozici tiskárnu a ani elektronický podpis, telefonicky se domluvte s paní sekretářkou (tel. 353567165) na termínu návštěvy školy - žádost vám bude vytištěna a předána k podpisu
 • zákonní zástupci dětí, kteří nemají přístup na internet, kontaktují co nejdříve telefonicky zástupce ředitele školy (tel. 777101081)
 • dítě, kterému je povolen odklad školní docházky, musí povinně nastoupit do předškolního zařízení (mateřské školy či přípravné třídy v základní škole)

formulář „žádost o odklad povinné školní docházky“

aktivní až od 1.4.2021

 

Mgr. Ivan Topinka, ředitel školy

Co nabízí naše škola?

·        Žákům 1. ročníku škola poskytuje zdarma učebnice, pracovní sešity a většinu školních potřeb a pomůcek.

 

·        Vzdělávání a výchovu zaměřenou na rozvoj osobního potenciálu každého žáka.

·        Vstřícný přístup pedagogů k žákům, i k rodičům.

 

·        Výuka ruského a německého jazyka vedle anglického jazyka od 2.stupně.

 

·        Výuka anglického jazyka od 1. ročníku.

 

·        Výuka s podporou žákovských učebních pomůcek, interaktivních tabulí a počítačů.

 

·        Inkluzivní vzdělávání.

 

·        Svět práce zaměřený na rozvíjení praktických dovedností žáků.

 

·        Zajímavé akce ve škole i mimo ni, včetně celoškolních a třídních projektů.

 

·        Projektové dny, exkurze, výlety, lyžařský výcvik, plavání aj.

 

·        Tematická setkávání s rodiči a žáky.

 

·        Školní zahrady, tělocvičny, učebny ICT a venkovní sportoviště na všech pracovištích.

OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Přiložené soubory

Respirátory pro občany 65+

Obec Sadov objednala dodávku respirátorů FFP2 pro občany starší 65 let. Distribuce bude zahájena s největší pravděpodobností ve středu 24.2.2021. Respirátory pro občany starší 65 let v počtu 5 ks na osobu bude možné vyzvednout na obecním úřadu v Sadově u výdejního okna. Občané, kteří se nemohou dostavit na OÚ Sadov si můžou dodání objednat domů na tel. 353 578 825, 724 180 380 nebo 602 777 098. Informace o zahájení distribuce budou zveřejněny.

Karlovarský kraj - logo Živý kraj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
© 2024 Obec Sadov