Novinky

Publikováno: 14.8.2019

Narozeninový masakr - 21.9.2019

.

... jako každé září tak i letos má Radek narozeniny

 

Narozeninový masakr V.

 

21.9.2019 od 20:00 v Kulturním domě v Sadově.

 

Publikováno: 14.8.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy při nedostatku vody

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve veřejném zájmu a bez náhrady, a to

 

s platností do odvolání (na dobu nezbytně nutnou),

 

v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, s odkazem na ust. § 115a vodního zákona,

 

z a k a z u j e

 

ve správním území ORP Karlovy Vary

odběry povrchových vod z vodních toků,

povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona,

resp. v celých povodích následujících vodních toků:

 

Borský potok, IDVT 10226592, ř. km 0 – pramen,

Lučinský potok, IDVT 10284037, ř. km 0 – 1,0,

Lužecký (Děpoltovický) potok, IDVT 10102638, ř. km 0 – 4,8,

Sadovský potok, IDVT 10283966, ř. km 0 – 3,9,

Vitický (Dalovický) potok, IDVT 10100430, ř. km 0 – pramen.

 

Opatření se nevztahuje na povolené odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny a na jiné odběry povolené ve veřejném zájmu.

 

Celý text ke stažení (odkaz na soubor ve formátu pdf)

Publikováno: 6.8.2019

CYBERSHOW - vzdělávací přednáška

.

Rádi bychom Vás pozvali na jedinečnou vzdělávací akci s názvem CYBERSHOW, která se bude konat dne 19. 9. 2019 od 17 hodin v Domě kultury v Ostrově.

 

Nebude to jen obyčejná přednáška o tom, jak se bezpečně chovat v online prostředí. ale skutečná show plná názorných „fyzických“ ukázek a hackování v reálném čase, přímo před očima účastníků, kteří se dozvědí, jaké hrozby a nebezpečí číhají v online světě a na co si dát pozor.

 

Hlavní témata Cybershow:

 

Proč jsou nebezpečné volné wifi sítě? Jak dobře ochránit svou počítačovou síť? Kolik práce dá hackerovi proniknout do jejich routeru, počítače či mobilního telefonu? Proč antivirus nemusí stačit? Proč a jak by někdo kradl identitu? To vše vysvětlí a také předvedou přední odborníci v oblasti kybernetiky – hacker William Ischanoe a specialista na internetové bezpečí Roman Kohout.

 

Tato akce je součástí projektu Ostrov kyberšikana, vzdělávání veřejnosti, který realizuje město Ostrov ve spolupráci s Městskou policií Ostrov a karlovarským spolkem you connected. Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR.

 

Vstup na akci je zdarma, je nutné se přihlásit na webu spolku you connected. Bez registrace nebude možné akci navštívit.

 

Přihlašování zde: https://www.internetembezpecne.cz/akce/cybershow/

 

Budeme se těšit na setkání s Vámi.

 

Se srdečným pozdravem

Bc. Michaela Kožíšková

Projektová manažerka

you connected, z. s.

 

Publikováno: 15.7.2019

Veřejná výzva - úředník obecního úřadu

.

Obec Sadov, zastoupená p. Eduardem Frischem, starostou obce vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

úředník obecního úřadu (ekonom obce).

 

Podrobnosti v dokumentu (pdf) ... ke stažení.

Publikováno: 15.7.2019

OÚ Sadov - omezení provozu

.

Ve dnech od 22.07.2019 do 31.07.2019 bude z důvodu dovolené provoz Obecního úřadu Sadov omezen a to zejména: matrika, pokladna, evidence obyvatel, ověřování podpisu/listin, CZECH POINT.

Publikováno: 9.7.2019

Sadov - recyklace elektrospotřebičů

.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí.

 

Loni občané odevzdali k recyklaci 2 667,88 kilogramů starých spotřebičů.

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.

Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 2 667,88 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 40,90 MWh elektřiny, 2 438,67 litrů ropy, 175,60 m3 vody a 1,35 tun primárních surovin.

Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 8,27 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 36,56 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

 

 

Publikováno: 7.7.2019

Konkursní řízení - ředitel/ředitelka školy

.

Rada dobrovolného svazku obcí Region Karlovarský Venkov ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

 

konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov

 

Veškeré podrobnosti v dokumentu ... ke stažení zde.

Publikováno: 2.7.2019

Aktualizovaný ceník tenisových kurtů od 1.7.2019

 

Sazba za 1 hod./kurt

 

Občané Sadova

Ostatní

9 – 16 hod.

0,-

120,-

Od 16 hod.

0,-

150,-

Dítě do 18 let

0,-

30,-

Dospělý + dítě do 18 let

0,-

90,-

Dospělý při zakoupení 10 hod.

0,-

100,-

 

Zájemci si mohou termín pronájmu zamluvit u správce tenisových kurtů – p. Karel Koch, tel. 724 332 608

Poplatky za pronájem budou zaplaceny na pokladně obecního úřadu v Sadově. Potvrzení o zaplacení bude následně předloženo správci tenisových kurtů.

Publikováno: 23.5.2019

1.6. - Dětský den (15:00 hřiště TJ Sokol Sadov)

.
.
Publikováno: 9.5.2019

9. května - Májové zpívání pro maminky

 

Srdečně vás zveme na vystoupení žáků 1. - 5. ročníku ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov.

Májové zpívání pro maminky

Kostel sv. Máří Magdalény v Boru

Čtvrtek 9. května v 17:30.